Thursday, March 8, 2012

Lesson 8

 PINYINVOWELS
1 English
A
E
I
O
U
2 chinese


3 English
NOW
CHEW
WEIGH
4 Chinese


yue
yu
5 English
CHEW
SUE
BOO
BOW
BUY
6 Chinesethis
Unit
good
eat
question


zhe
ge
hao
chi
maSong: Come and Enjoy!

This hamburger tastes good, tastes good. This juice tastes good, tastes good.
堡 好 吃 好 吃 杯 果 汁 好 喝 好 喝
zhè ge hàn bǎo hǎo chi hǎo chi zhè bei guǒ zhi hǎo he hǎo he

This place is fun, is fun. This movie is very good, is very good.
个 地 方 好 玩 好 玩 这 部 电 影 好 看 好 看
zhè ge dì fang hǎo wán hǎo wán zhè bù diàn yǐng hǎo kàn hǎo kàn

This music sounds great, sounds great. This story sounds great, sounds great.
这 首 音 乐 好 听 好 听 这 个 故 事 好 听 好 听
zhè shǒu yin yuè hǎo ting hǎo ting zhè ge gù shì hǎo ting hǎo ting

Please come and join me to delight in all these wonderful blessings!
请 你 和 我 一 起 来 享 受 这 美 好 的 福气
qǐng nǐ hé wǒ yì qǐ lái xiǎng shòu zhè měi hǎo de fu qi
1
chi

eat
hàn bǎo
汉堡
hamberger
dàn gao
蛋糕
cake
shuǐ guǒ
水果
fruit
zhong can
中餐
Chinese food
xi can
西餐
Western food
2
he

drink
Guǒ zhi
果汁
fruit
ka fei
咖啡
coffe
niú nǎi
牛奶
milk
Shuǐ

water
Chá

tea
3
wán

play
dì fang
地方
place
wán jù
玩具
toy
yóu xì
游戏
game
Pái

cards


4
kàn

look
diàn yǐng
电影
movie
Bào shǐ
报纸
newspaper
Shu

book
diàn shì
电视
TV
qiú sài
球赛
ball game
5
ting

listen
yin yuè
音乐
music
gù shì
故事
story
xin wén
新闻
news
yǎn jiǎng
演讲
speech
xiào huà
笑话
joke

Conversation:

1
好吃吗?
这个汉堡好吃吗?
好吃
2
好喝吗?
这杯果汁好喝吗?
好喝
3
好玩吗?
这个地方好玩吗?
好玩
4
好看吗?
这部电影好看吗?
好看
5
好听吗?
这首音乐好听吗?
好听

No comments:

Post a Comment